Toshiba 23122502 Power Supply (PSC10127FM) - EH Parts

Toshiba 23122502 Power Supply (PSC10127FM)

Toshiba

Regular price $79.95 Sale

Manufacturer:

Toshiba
Product Numbers: 19100057, MDK336V-0
For TV models:

Toshiba 32AV500U
Toshiba 37AV500U